FANDOM


Yokun

High Summoner Yocun.

Lady Yocun (ヨンクン, Yonkun) là một nhân vật không điểu khiển được trong Final Fantasy X. Bà là một chiến binh Crusader và sau đó là High Summoner của Spira trong Final Fantasy X. Bà thường tập luyện bên ngoài Cavern of the Stolen Fayth. Lady Yocun được các thành viên Crusaders, những người rất ngưỡng mộ bà, nhắc đến vài lần. Bà xuất hiện trong một đoạn kí ức được pyreflies tạo ra trong Zanarkand Dome, cùng với một Guardian tình nguyện trở thành Final Aeon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.