Final Fantasy Wiki Vietnam

Sửa đổi

Vinzer Deling

0
  Đang tải biên tập
  • Nhân vật không điều khiển được trong Final Fantasy VIII
  • Phản diện