FANDOM


Những đồ vật như: Loot item, key item, trang bị, giáp, vũ khí, bình máu, hạy các bình chữa trị, hồi phục khác...

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.