FANDOM


Thể loại này bao gồm những bài viết có liên quan đến dòng game Final Fantasy. Vì đây là Final Fantasy Wiki, và mỗi bài viết ở đây có gì đó liên hệ với Final Fantasy, thể loại này (và những tiểu thể loại của nó) chứa tất cả những bài viết hiện có. Ngoại trừ những bài viết có liên quan đến việc quản trị và biên tập wiki này, có thể có hứng thú với công chúng, nên được đưa vào thể loại Category:Final Fantasy Wiki.

Để thêm bài viết vào thể loại này, thêm "[[Category:Final Fantasy]]" vào các bài viết. Nhưng nên nhớ rằng đây là một thể loại rất tổng quát, nên có thể bạn sẽ muốn đưa bài viết của mình vào các tiểu thể loại phù hợp hơn, (ví dụ một bài viết như Phoenix Down, sẽ hợp hơn với thể loại Category:Items).

All items (16)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.