FANDOM


Đây là nơi liệt kệ những con người đã góp phần làm nên dòng game huyền thoại Final Fantasy.Bao gồm tất cả những người tham gia vào các dự án trong Series Final Fantasy, không phân biệt là người của Square hay Square Enix.

All items (12)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.