FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:56, ngày 9 tháng 9 năm 2010GreatF Q (tường | đóng góp)‎ . . (390 byte) (+390)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung ‘Libra aka Scan là 1 magic truyền thống xuất hiện ở hầu hết các phân FF.Tùy theo cấp độ mà Scan có thể liệt kê nhưng thông tin…’)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.