FANDOM


Ở thế giới Spira trong Final Fantasy X, High Summoner là danh hiệu ban cho một summoner sau khi chết, người đã hoàn thành chuyến hành hương, đánh bại Sin và mang lại Calm, đồng thời hi sinh khi thực hiện quá trình đó. Chỉ có duy nhất 6 nhân vật được phong danh hiệu High Summoner (xem bảng biên dưới đển biết chi tiết). Yuna, trong chuyến hành hương, đã tiêu diệt Sin mãi mãi, từ đó không cần đến summoner và High Summoner nữa. Yuna cũng dành được danh hiệu "High Summoner" và là High Summoner duy nhất được phong khi còn sống.

Summoner Fayth trở thành Final Aeon Các bài viết liên quan
Yunalesca Zaon Yunalesca (Boss) (Final Fantasy X)
Paragon (Final Fantasy X-2)
Gandof Guardian không biết tên N/A
Ohalland Guardian không biết tên N/A
Yocun Nữ Guardian không biết tên N/A
Braska Jecht Braska's Final Aeon (Final Fantasy X)
Yuna N/A N/A
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.