Bạn không được quyền sửa đổi trang này, vì lý do sau:

Trang này đã bị khóa không cho sửa đổi hoặc tác động khác.


Bạn vẫn có thể xem và chép xuống mã nguồn của trang này.

Quay lại Final Fantasy Wiki:Tin tức/Đến lượt những bộ trang phục của Lightning, Cecil và Bartz xuất hiện trong Final Fantasy Explorers.