Final Fantasy Wiki
Advertisement

Sau đây là danh sách các nhân vật trong Final Fantasy X-2.

Nhân vật điều khiển được[]

Nhân vật không điều khiển được[]

Phản diện[]


Gullwings (Nhóm Cánh chim hải âu)[]

Youth League (Liên minh Thanh niên)[]

New Yevon (Phái Tân Yevon)[]

Machine Faction (Đảng Cơ Giới)[]

LeBlanc Syndicate (Công đoàn LeBlanc)[]

Những nhân vật khác[]


Advertisement