Đa số các bạn ở Việt Nam còn lạ lẫm với các định dạng bài viết trên wiki, cũng như lạ lẫm với các chức năng trên wiki. Nay mình cũng đang tính đến một dự án là tạo một hệ thống những trang trợ giúp hoặc dịch các trang trợ giúp tại Final Fantasy Wiki Việt Nam để các bạn mới có thể nắm bắt được các thao tác căn bản trong Wiki.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.