• ...Final Fantasy II là game duy nhất trong series Final Fantasy mà các nhân vật không phải nâng chỉ số bằng level và điểm kinh nghiệm ?
  • ...Sephiroth xuất hiện trong hàng tá game khác nhau ngoài Final Fantasy VII?
  • ...các Esper trong Final Fantasy XII được đặt theo tên của các thành phần phản diện hoặc các summon trong các game trước của series, ngoài trừ Shemhazai?
  • ...Excalibur xuất hiện trong tất cả các game chính Final Fantasy và một vài phụ bản?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.