FANDOM


Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên. Lọc theo người dùng để chỉ hiện các tập tin mà người đó đã tải lên phiên bản gần đây nhất.

Danh sách tập tin
Số khoản mỗi trang:
Tên người dùng:

Ngày tải Tên Hình nhỏ tăngKích cỡ Thành viên tải Miêu tả
15:39, ngày 4 tháng 8 năm 2010Square-button.png (tập tin)144 BNavaRose 
02:29, ngày 27 tháng 8 năm 2010FFIII-nes-onionkid.gif (tập tin)190 BNavaRose 
13:11, ngày 23 tháng 7 năm 2010Mog spite.gif (tập tin)196 BNavaRose 
05:40, ngày 31 tháng 7 năm 2010Stub.gif (tập tin)225 BChamoisking 
13:12, ngày 23 tháng 7 năm 2010Blackmage spite.gif (tập tin)258 BNavaRose 
21:01, ngày 9 tháng 1 năm 2015FF4Crystal.gif (tập tin)279 BNavaRose 
05:33, ngày 5 tháng 8 năm 2010Triangle-button.png (tập tin)295 BNavaRose 
07:27, ngày 12 tháng 8 năm 2010X-button.png (tập tin)342 BNavaRose 
13:19, ngày 23 tháng 7 năm 2010Cid Pollendina FFIV sprite.png (tập tin)360 BNavaRose 
13:16, ngày 23 tháng 7 năm 2010FatChocobo Sprite.gif (tập tin)405 BNavaRose 
05:05, ngày 9 tháng 1 năm 2015FFTA Buster Sword.png (tập tin)409 BNavaRose 
10:53, ngày 19 tháng 7 năm 2010Sara-Back.gif (tập tin)410 BNavaRose 
07:51, ngày 18 tháng 7 năm 2010Yes check.svg.png (tập tin)412 BNavaRose 
05:53, ngày 5 tháng 1 năm 2015Imginfo-icon.png (tập tin)413 BNavaRose 
02:14, ngày 16 tháng 7 năm 2010OFLC small PG.png (tập tin)417 BNavaRose 
10:53, ngày 19 tháng 7 năm 2010Sara-Left.gif (tập tin)426 BNavaRose 
17:08, ngày 6 tháng 1 năm 2015Castle Cornelia PS.gif (tập tin)432 BNavaRose 
07:28, ngày 10 tháng 9 năm 2010Button link.png (tập tin)434 BNavaRose 
10:53, ngày 19 tháng 7 năm 2010Sara-Battle.gif (tập tin)443 BNavaRose 
10:53, ngày 19 tháng 7 năm 2010Sara-Front.gif (tập tin)468 BNavaRose 
04:11, ngày 20 tháng 7 năm 2010FFI PSP Black Mage Map.gif (tập tin)475 BChamoisking 
15:18, ngày 22 tháng 7 năm 2010Celes (Left).gif (tập tin)478 BSakagami tomoyo 
07:57, ngày 8 tháng 9 năm 2010Mog (Final Fantasy VI) menu.png (tập tin)484 BNavaRose ({{SEC}})
07:27, ngày 12 tháng 8 năm 2010Circle-button.png (tập tin)494 BNavaRose 
14:02, ngày 18 tháng 7 năm 2010Music-harp.gif (tập tin)496 BNavaRose 
07:28, ngày 10 tháng 9 năm 2010Button headline.png (tập tin)497 BNavaRose 
15:00, ngày 23 tháng 8 năm 2011FF3-NES-RedMage.png (tập tin)504 BDuy Thái 
15:34, ngày 25 tháng 3 năm 2011FF3-NES-Bard.PNG (tập tin)511 BNavaRose 
05:32, ngày 16 tháng 7 năm 2010USK 12Plus.png (tập tin)517 BChamoisking 
08:53, ngày 1 tháng 8 năm 2010Rubicante-Walk.gif (tập tin)518 BNavaRose 
08:41, ngày 8 tháng 9 năm 2010Kefkapoints.gif (tập tin)519 BNavaRose ({{SEC}})
03:42, ngày 25 tháng 7 năm 2010RydiaDSMenu.PNG (tập tin)531 BNavaRose 
02:55, ngày 16 tháng 9 năm 2010FF4Dr. Lugae .gif (tập tin)538 BNavaRose 
06:03, ngày 13 tháng 8 năm 2010Milon battle sprite.gif (tập tin)540 BNavaRose 
14:07, ngày 23 tháng 8 năm 2011FF3-NES-Ranger-1-.png (tập tin)542 BDuy Thái 
09:31, ngày 8 tháng 8 năm 2010Khcom yuffie.gif (tập tin)549 BSakagami tomoyo 
03:42, ngày 11 tháng 9 năm 2010FF4Baigan.gif (tập tin)554 BNavaRose 
13:05, ngày 18 tháng 7 năm 2010Rydia - Young battle.png (tập tin)565 BNavaRose 
13:05, ngày 18 tháng 7 năm 2010Rydia - Adult battle.png (tập tin)569 BNavaRose 
15:18, ngày 22 tháng 7 năm 2010CelesMaria.png (tập tin)573 BSakagami tomoyo 
16:01, ngày 23 tháng 8 năm 2011FF3-NES-Thief.png (tập tin)573 BDuy Thái 
15:39, ngày 18 tháng 7 năm 2010Zemus-Walk.gif (tập tin)578 BNavaRose 
11:27, ngày 24 tháng 7 năm 2010Khcom-tidus.gif (tập tin)585 BNomurasan 
04:31, ngày 16 tháng 9 năm 2010Kain Highwind battle.png (tập tin)636 BNavaRose 
03:04, ngày 13 tháng 9 năm 2010DarkElfFF4TAY.gif (tập tin)647 BNavaRose 
01:01, ngày 5 tháng 10 năm 2010Battle Judge.PNG (tập tin)659 BNomurasan 
04:31, ngày 16 tháng 9 năm 2010HoodedManKain.png (tập tin)665 BNavaRose 
09:17, ngày 23 tháng 7 năm 2010FF1Cristals.PNG (tập tin)690 BNavaRose 
15:18, ngày 22 tháng 7 năm 2010Celes Chère menu.png (tập tin)721 BSakagami tomoyo 
04:31, ngày 16 tháng 9 năm 2010HDKainBattle.png (tập tin)772 BNavaRose 

Trang đầu
Trang đầu
Trang trước
Trang trước
Trang cuối
Trang cuối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.